Algemene Voorwaarden Carwash Club

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Autowasbedrijf: Self Service Concepts Exploitatie B.V. en de handelsnamen Self Service Concepts Exploitatie & Carwash Club.
1.2 Autowasstraat: een wasstraat die is aangesloten bij het Autowasbedrijf.
1.3 Cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het Autowasbedrijf.
1.4 Voertuig: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst van het Autowasbedrijf betrekking heeft.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Autowasbedrijf op het gebied van reiniging van (motor)-voertuigen.
2.2 Op verzoek van Client zal kosteloos een kopie van deze algemene voorwaarden (digitaal) worden verstrekt.
2.3 Deze algemene voorwaarden bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand van het Autowasbedrijf en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2.4 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden die eventueel door Cliënt worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst het Autowasbedrijf hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de Cliënt van de hand.
2.5 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen het Autowasbedrijf en de Cliënt.
2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover toegestaan.
Artikel 3 Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de Autowasstraat te informeren naar het juiste gebruik ervan.
Artikel 4 Instructies
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden bij de ingang van de Autowasstraat en dient de aanwijzingen op te volgen die door (een medewerker) van het Autowasbedrijf mondeling of middels gebaren worden gegeven. Daarnaast mag het Autowasbedrijf ervan uitgaan dat Cliënt handelt volgens algemeen bekende gebruiksnormen in een wasstraat.
Artikel 5 Geschiktheid van het voertuig
5.1 Het voertuig van Cliënt is alleen geschikt voor de Autowasstraat als het voldoet aan de volgende eisen:
[a] Het voertuig heeft vier wielen en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het Autowasbedrijf is aangegeven dat de wasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld met een soft top of minder dan 4 wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
[b] De op de Autowas- en poetsstraat aangegeven maximum-afmetingen (hoogtebreedte-lengte) worden niet overschreden.
[c] Het voertuig van de Cliënt mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die tijdens de verkregen dienst losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, siertrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers en ruiten- en koplampwissers; ook niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen loszitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten, toch loszitten.
5.2 Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het Autowasbedrijf om advies te vragen zonder dat deze medewerker de verantwoordelijkheid van de Cliënt overneemt. Cliënt dient bijzonderheden (bv. modificaties of meerdere schaden) voorafgaand aan de was- of poetsbehandeling bij een medewerker van het Autowasbedrijf te melden.
Artikel 6 Wasresultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag Cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt mag niet verwachten dat vet, teer en krassen etc. worden
verwijderd.
Artikel 7 Wasboxen
Het gebruik van zogenoemde wasboxen van het Autowasbedrijf is geheel voor risico van Cliënt. Het Autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan het voertuig van Cliënt die is ontstaan door het gebruik van de wasbox.
Artikel 8 Randapparatuur
Het gebruik van zogenoemde randapparatuur voor reiniging van de auto van het Autowasbedrijf is geheel voor risico van Cliënt. Het Autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan het voertuig van Cliënt die is ontstaan door het gebruik van de randapparatuur.
Onder randapparatuur voor reiniging van de auto wordt onder andere verstaan; Stofzuigers, matten-wassers/reinigers, interieurreinigers, luchtklokken, dashboardguns, verkoopautomaten of vergelijkbare apparatuur. Het Auto- en poetsbedrijf is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken (waaronder lading, inventaris, schriftelijke bescheiden en waardepapieren) van Cliënt en/of derden die zich in het voertuig bevinden. Cliënt is ook zelf verantwoordelijk voor eventueel loszittende delen van het dashboard en andere binnenpanelen van het voertuig.
Artikel 9 Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals Cliënt redelijkerwijs mocht verwachten, dient de Cliënt een medewerker van het Autowasbedrijf onverwijld aan te spreken. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het Autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft Cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen met gebruikmaking van een wasprogramma dat door het Autowasbedrijf wordt gekozen.
Artikel 10 Schade
10.1 Het Autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade of gederfde winst.
10.2. Het Autowasbedrijf is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaat door aantoonbare fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikt (was)middel of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4500,00 exclusief btw behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
10.3 Cliënt is aansprakelijk voor schade bij eigen voertuig, bij het Autowasbedrijf of bij andere gebruikers, wanneer Cliënt instructies niet opvolgt en of een ongeschikte dienst laat uitvoeren aan zijn voertuig.
10.4 Schade, waarvoor cliënt meent dat het Autowasbedrijf aansprakelijk is, dient voor het verlaten van het bedrijfsterrein van de het Autowasbedrijf, maar in ieder geval binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het Autowasbedrijf te worden gemeld.
10.5 Het Autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het Autowasbedrijf geen verzoek tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het Autowasbedrijf.
10.6 Indien Cliënt van mening is dat het Autowasbedrijf aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst tot het Autowasbedrijf te hebben gericht), wenden tot een door het Autowasbedrijf aangewezen schade expertisebedrijf. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan het schade expertisebedrijf een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de aansprakelijkheid van het Autowasbedrijf. Cliënt en het Autowasbedrijf volgen de conclusie van deze schaderapportage op. Dit schaderapport zal bindend zijn, tenzij de meeste gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over vermeende aansprakelijkheid van het Autowasbedrijf te vragen.
Artikel 11 Overmacht
In geval van overmacht is het Autowasbedrijf niet aansprakelijk voor directe schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een tekortkoming die het Autowasbedrijf niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval dat het Autowasbedrijf door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.
Artikel 12 Abonnementen
12.1 Sommige Autowasstraten van het Autowasbedrijf bieden ook (of enkel) abonnementsvormen aan. Voorwaarden voor abonnementen zijn opgenomen in de Algemene Abonnementsvoorwaarden van Self Service Concepts Exploitatie B.V., deze zijn te vinden op de website van het Autowasbedrijf. Daarnaast kan Cliënt te allen tijde een (digitale) kopie van de Abonnementsvoorwaarden opvragen bij het Autowasbedrijf.
12.2 Voor autowassen met abonnementen geldt het normaal consumenten gebruik, hier dient de Cliënt zich aan te houden. Onder normaal consumenten gebruik (fair use policy) wordt verstaan dat het gebruik van de Autowasstraat niet hoger mag liggen dan drie maal het gemiddelde gebruik van het desbetreffende abonnement. Artikel 13 Weigeren van klanten Het Autowasbedrijf kan een (potentiële) Cliënt weigeren indien zijn voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als het Autowasbedrijf daarvoor een andere reden gegrond acht.
Artikel 14 Persoonsgegevens
14.1 Cliënt gaat bij acceptatie van offerte en/of bij het sluiten van een overeenkomst akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door het Autowasbedrijf.
14.2 De persoonsgegevens van Cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het aanmeldingsformulier) worden door het Autowasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de wet op Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp).
14.3 Aan de hand van deze verwerking kan het Autowasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens cliënt nakomen, Cliënt een optimale service verlenen, hen tijdig voorzien van actuele was-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld ten behoeve van direct marketingactiviteiten.
14.4 Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailingactiviteiten wordt het eventueel door Cliënt bij het Autowasbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.
14.5 Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.
Artikel 15 Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16 Geschillen
16.1 Overmatig gebruik van de Autowasstraat: wanneer Cliënt overmatig gebruik maakt van een Autowasstraat van het Autowasbedrijf, zal de Cliënt hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Onder overmatig gebruik wordt het schenden van de ‘fair use policy’ (artikel 12.2) verstaan. Mocht de Cliënt na berichtgeving geen verandering in zijn/haar wasfrequentie tonen, kan het Autowasbedrijf deze Cliënt weigeren in al haar Autowasstraten.
16.2 Wanbetaling(en): wanneer Cliënt een betaling aan het Autowasbedrijf niet voldoet (bv. wegens onvoldoende saldo of storneren van een automatische incasso), zal de Cliënt hiervan per e-mail door het Autowasbedrijf op de hoogte worden gesteld. Tegelijkertijd wordt de Cliënt per direct geblokkeerd tot de betaling is ontvangen. Dit houdt niet in dat het abonnement stop wordt gezet. Eerdergenoemde berichtgeving bevat tevens een betaalverzoek, zodat de achterstallige betaling(en) direct kunnen worden voldaan. Na uitblijven van reactie en/of betaling wordt er een tweede e-mail naar de Cliënt gestuurd. Cliënt wordt gebeld (of een derde keer gemaild als er geen telefoonnummer bekend is) indien er wederom geen respons is. Mocht reactie en/of betaling nog steeds uitblijven, dan behoudt het Autowasbedrijf het recht om de Cliënt aan te melden bij haar incassopartner.
16.3 Geschillen naar aanleiding van rechtshandelingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.

Abonnementsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:
 Abonnee: diegene die met Self Service Concepts Exploitatie B.V. een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
 Abonnement: de overeenkomst tussen Self Service Concepts Exploitatie B.V. en de Abonnee tot het wassen van het voertuig tegen betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.
 Wasstraat: een wasstraat die is aangesloten bij Self Service Concepts Exploitatie B.V.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en Self Service Concepts Exploitatie B.V.
1.3 Op de rechtsbetrekking tussen Self Service Concepts Exploitatie B.V. en de Abonnee zijn ook de Algemene Voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven van toepassing.
1.4 Self Service Concepts Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Self Service Concepts Exploitatie B.V. stelt de Abonnee hiervan minimaal één maand voordat de wijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. Self Service Concepts Exploitatie B.V. mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee Self Service Concepts Exploitatie B.V. van eventuele wijzigingen in e-mailadres op de hoogte houdt, zoals bedoeld in Artikel 10.1.
Artikel 2 Inhoud abonnement
2.1 Het Abonnement is voertuig en kenteken gebonden en niet overdraagbaar.
2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de dienst zoals overeengekomen in het Abonnement, mits er sprake is van normaal consumenten gebruik conform Artikel 5.2.
2.3 Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het autowassen bij de Wasstraat met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.
2.4 Self Service Concepts Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform Artikel 4.4.

Artikel 3 Duur van het abonnement
3.1 Een maandabonnement wordt aangegaan voor een minimale abonnementsperiode van een maand, behoudens het bepaalde in Artikel 4.4 t/m 4.6.
3.2 Een jaarabonnement wordt aangegaan voor een minimale abonnementsperiode van een jaar, behoudens het bepaalde in Artikel 4.4 t/m 4.6. Na het eerste jaar verandert het jaarabonnement automatisch in een maandabonnement voor hetzelfde wasprogramma.
3.3 Het Abonnement zal worden opgezegd conform Artikel 4.1 t/m 4.3.
Artikel 4 Opzeggen abonnement
4.1 Een maandabonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Nadat je hebt opgezegd, kun je de dienst zoals overeengekomen in het Abonnement gebruiken tot het einde van de maandelijkse factureringsperiode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden we geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden van het abonnement.
4.2 Een jaarabonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden we geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden van het Abonnement.
 Als het Abonnement wordt opgezegd voor het verstrijken van het eerste jaar, kun je de dienst zoals overeengekomen in het Abonnement gebruiken tot 365 dagen na het afsluiten van het jaarabonnement.
 Als het Abonnement wordt opgezegd na het verstrijken van het eerste jaar, kun je de dienst zoals overeengekomen in het Abonnement gebruiken tot het einde van de maandelijkse factureringsperiode
4.3 Als je je Abonnement opzegt, wordt je account automatisch afgesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Opzeggen kan door een schrijven te richten aan: Self Service Concepts Exploitatie B.V. , t.a.v. Afdeling Abonnementen, Minervum 7001-D, 4817ZL Breda. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan klantenservice@carwashclub.com t.a.v. Afdeling Abonnementen. Enkel opzeggingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen. Binnen een week ontvangt de Abonnee een bevestiging van de opzegging per e-mail.
4.4 Self Service Concepts Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen als de Abonnee:Self Service Concepts Exploitatie B.V. onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van het Abonnement, niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7 of als Self Service Concepts Exploitatie B.V. daarvoor een andere reden gegrond acht.
4.5 Als het Abonnement op grond van Artikel 4.4 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode is nog niet verlopen, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.
4.6 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 4.4 is opgezegd, behoudt Self Service Concepts Exploitatie B.V. zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.
Artikel 5 Gebruik van het abonnement
5.1 De Abonnee heeft recht om één voertuig onbeperkt te wassen bij de Wasstraat van Self Service Concepts Exploitatie B.V., mits sprake is van normaal consumenten gebruik zoals gedefinieerd in Artikel 5.2.
5.2 Onder normaal consumenten gebruik (fair use policy) wordt verstaan dat het gebruik van de Wasstraat niet hoger mag liggen dan drie maal het gemiddelde gebruik van het desbetreffende Abonnement.
Artikel 6 Prijzen
6.1 Self Service Concepts Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. Self Service Concepts Exploitatie B.V. stelt de Abonnee hiervan minimaal één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte.
6.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
6.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de Wasstraat.
Artikel 7 Betaling
7.1 Voor een maandabonnement is het abonnementsgeld maandelijks verschuldigd. Dit wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee opgegeven bankrekening. De eerste termijn dient direct via iDEAL te worden betaald. Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld is Self Service Concepts Exploitatie B.V. genoodzaakt €15,00 administratiekosten in rekening te brengen.
7.2 Voor een jaarabonnement dient de eerste termijn direct via iDEAL te worden betaald. Dit wordt jaarlijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee opgegeven bankrekening. Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld is Self Service Concepts Exploitatie B.V. genoodzaakt €15,00 administratiekosten in rekening te brengen.
7.3 Door ondertekening van de abonnementsovereenkomst machtigt de Abonnee
Self Service Concepts Exploitatie B.V., dan wel een door Self Service Concepts Exploitatie B.V. aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.
7.4 Maandelijkse abonnementskosten en eventuele kosten in verband met het gebruik van het Abonnement worden maandelijks afgeschreven op het door Abonnee opgegeven rekeningnummer op de kalenderdag waarop het betalende gedeelte van je lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als Self Service Concepts Exploitatie B.V. een bedrag niet kon afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.
7.5 Het is niet mogelijk de betaling van het abonnementsgeld aan de kassa van de Wasstraat te voldoen.
7.6 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert, behoudt Self Service Concepts Exploitatie B.V. zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het Abonnement buiten werking te stellen. Het Abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld en/of eventuele administratiekosten heeft voldaan. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Abonnement buiten werking is geweest.
7.7 Indien de Abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal Self Service Concepts Exploitatie B.V. de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op Abonnee. Tevens zal Self Service Concepts Exploitatie B.V. de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Self Service Concepts Exploitatie B.V. redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.
7.8 Op een jaarabonnement na, voldoet de Abonnee alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als geldende betaling.
7.9 Wijziging van het kenteken, bankrekeningnummer en/of te naam stelling zijn enkel mogelijk middels het afsluiten van een nieuw Abonnement zoals beschreven in Artikel 8.
Artikel 8 Wijziging abonnementsgegevens
8.1 Het bij een Abonnement opgegeven kenteken kan niet door Abonnee zelf worden gewijzigd. Abonnee kan contact opnemen met de klantenservice van Self Service Concepts Exploitatie B.V. via klantenservice@carwashclub.com om een kenteken te wijzigen.
8.2 Bankrekeningnummer en te naam stelling kunnen niet worden aangepast in een
reeds afgesloten Abonnement.
8.3 Abonnee kan zijn/haar bankrekeningnummer en/of te naam stelling wijzigen door het huidige Abonnement te beëindigen, waarna een Abonnement met de nieuwe gegevens moet worden afgesloten.
8.4 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Abonnement niet kan worden gebruikt.
Artikel 9 Klantenservice
Voor vragen over deze Abonnementsvoorwaarden, het gebruik van het Abonnement en het opzeggen van een Abonnement kan men terecht bij de Afdeling Abonnementen. Deze is bereikbaar via e-mailadres klantenservice@carwashclub.com, via telefoonnummer 0180 – 643 643 (bereikbaar op ma t/m vr van 09.00 – 17.00 uur, feestdagen gesloten) of via een schrijven aan: Self Service Concepts Exploitatie B.V.
Artikel 10 Klantgegevens
10.1 De Abonnee houdt Self Service Concepts Exploitatie B.V. onverwijld op de hoogte van een wijziging van het e-mailadres.
10.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Self Service Concepts Exploitatie B.V. zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Self Service Concepts Exploitatie B.V. zal persoonsgegevens niet verstrekken aan derden.
10.3 Self Service Concepts Exploitatie B.V. zal het mailadres van de Abonnee gebruiken om de Abonnee te informeren over verschillende zaken, waaronder gepland onderhoud. Ook voor zaken met hoge spoed zal Self Service Concepts Exploitatie B.V. contact opnemen met Abonnee via het opgegeven e-mailadres.
Artikel 11 Inschakelen derden
11.1 Self Service Concepts Exploitatie B.V. heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement
derden in te schakelen.
11.2 Het is Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Self Service Concepts Exploitatie B.V.

Artikel 12 Gratis proefperioden
12.1 Een Abonnement kan met een gratis proefperiode beginnen. De gratis proefperiode is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde voormalige Abonnees de service uit te laten proberen.
12.2 Self Service Concepts Exploitatie B.V. bepaalt naar eigen inzicht of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode en kan de criteria hiervoor beperken om te voorkomen dat gratis proefperioden worden misbruikt. Self Service Concepts Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken als zij vaststelt dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent Abonnement worden gebruikt, zoals een kenteken, betalingsmethode of e-mailadres voor je account, kan Self Service Concepts Exploitatie B.V. bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode. Er kunnen beperking gelden voor combinaties met andere aanbiedingen.
12.3 Self Service Concepts Exploitatie B.V. schrijft je maandelijkse abonnementskosten aan het einde van de gratis proefperiode af via je betaalmethode, tenzij je je Abonnement voor het einde van de gratis proefperiode opzegt.
Artikel 13 Overige bepalingen en toepasselijk recht
13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Self Service Concepts Exploitatie B.V. en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.
13.3 Self Service Concepts Exploitatie B.V. is niet aansprakelijk voor elke vorm van letsel of schade aan zowel de auto als de Abonnee door onjuist gebruik van de wasinstallatie.